Algemene voorwaarden

De volgende leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing:

a) Koper en/of opdrachtgever wordt geacht deze voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard door het enkele feit der bestelling c.q. opdracht.

b) Prijzen en assortiment onder voorbehoud, bij wijziging wordt voor levering overleg gepleegd met de koper.

c) Betaling uitsluitend á contant.

d) Bij betaling op rekening wordt  2 % kredietbeperking in rekening gebracht, zie ook punt f.

e) Bij verzending op rekening als gevolg van een telefonische order, geldt tevens een bijdrage in de verzendkosten, zie punt j.

f) Bij leverantie op rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, op de door ons aangegeven bank of giro rekening, hierna kan de wettelijke toegestane rente over openstaand factuurbedrag worden bijgeteld.

g) Alle vorderingskosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die van bank van protest, retourwissel, deurwaarder en advocaat daaronder begrepen, zijn voor rekening van de koper.

h) Verkoper is niet verplicht tot verdere levering zolang koper met betaling in gebreke blijft.

i) Eigendom van de geleverde goederen gaat eerst op verkoper over, als hij al hetgeen hij terzake van levering van deze goederen aan ons verschuldigd is, met inbegrip van evt. rente en kosten, zal hebben voldaan.

j) Omstandigheden buiten de wil of toedoen van de verkoper, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet of niet meer van haar kan worden verwacht, geven verkoper het recht de overeenkomst geheel of ten dele te annuleren, zonder verplichting tot schadevergoeding.

k) Bij verzending wordt een bijdrage in de verzendkosten berekend. Bij bestelling tot € 50,00 excl. BTW bedragen de verzendkosten € 10,00 excl. BTW. Bij bestelling vanaf € 50,00 worden franko geleverd op één adres binnen Nederland.

l) Levertijd in principe 3 werkdagen, mits het bestelde op voorraad is.

m) Alle vermelde gegevens en aanbevelingen zijn gebaseerd op proefnemingen en informatie welke, in zoverre voor ons controleerbaar, betrouwbaar is. Aangezien de toepassing door de koper buiten onze controle ligt, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Gedeponeerd onder nr. 2823 bij K.v.K. te 's-Gravenhage.